logo

SVENSKA HAVSFORSKNINGSFÖRENINGEN

Swedish Society for Marine Sciences

Dyrssenpriset

In English

Svenska Havsforskningsföreningen förvaltar och utser årligen vinnare av Dyrssenpriset för bästa examensarbete inom det marina området på masternivå (Stora Dyrssenpriset) och kandidatnivå (Lilla Dyrssenpriset). Prissumman är på 15 000 kronor (Stora Dyrssenpriset) respektive 5 000 kronor (Lilla Dyrssenpriset). Priset är instiftat av SHF för att hedra David Dyrssen (1922 - 2011), professor emeritus i analytisk kemi vid Göteborgs universitet. Han verkade aktivt för ett samarbete över ämnesgränserna inom det marina området och var en av initiativtagarna till Svenska Havsforskningsföreningen.

Vinnare av Dyrssenpriset 2016

2016 var konkurrensen om stora Dyrssenpriset hård, hela 16 arbeten nominerades och flera höll hög kvalité. Efter en samlad bedömning av studiernas intressevärde, kunskapsnivån hos författaren, utförande av studien och presentation av arbetet så har styrelsen beslutat att stora Dyrssenpriset 2016 går till Kristina von Schreebs arbete Mapping coastal biotopes and resource use in Zanzibar Tanzania, institutionen för ekologi, miljö och botanik vid Stockholms universitet. Kristinas arbete har högt intressevärde och undersöker både groundtruthing av satellitmätningar i afrikansk miljö och användning av GIS som stöd till utveckling av havsplanering i samma miljö. Arbetet är också mycket bra presenterat och understött med relevanta figurer och tabeller. Vi vill också ge ett hedersomnämnande till Yasmin Bokharis arbete, The palaeoceanography of Kattegat during the last deglaciation from benthic foraminiferal stable isotopes. Även Yasmin har gjort en mycket väl genomförd studie, med högt intressevärde.
Lilla Dyrssenpriset 2016 går till Ellika Fausts kandidatarbete, How the Pacific oyster came to Sweden - A population genetic analysis to determine the origin of Crassostrea gigas in Sweden, institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet. Ellika har gjort ett väl strukturerat arbete om genetiken hos ett antal olika populationer av ostron i Danmark, Sverige och Norge. Invasiva arter är ett aktuellt miljöproblem och Ellikas arbete bidrar till en ökad förståelse av spridningsvägar för en viktig sådan art.
Vinnarna av stora och lilla Dyrssenpriset kommer att ges möjlighet att presentera sina arbeten vid Svenska havsforskningsdagarna 2017, som äger rum på Tjärnö marina forskningsstation 29 november – 1 december och arrangeras i samarbete med Centrum för Hav och Samhälle på Göteborgs universitet.

Nominera kandidater till Dyrssenpriset 2017

Sista nomineringsdag för Dyrssenpriset 2017 är 31 augusti. Alla examensarbeten inom det marina området som godkänts mellan 1 juli 2016 och 30 juni 2017 kan nomineras till Dyrssenpriset 2016. Examensarbetet bör ha anknytning till ett universitet eller en högskola i Sverige. Nomineringen kan skickas in av studenten själv, men måste innehålla ett nomineringsbrev från handledare eller examinator samt kontaktuppgifter till denne (e-mail räcker). Nomineringen ska innehålla följande:

  • Uppsatsen i pdf-format
  • Nominering från handledare eller examinator
  • Namn, adress och den nominerades e-mail adress
  • Universitet och institution där uppsatsen godkänts
  • Namn och e-mail till handledare för examensarbetet
  • Antal högskolepoäng samt nivå (master eller kandidat)
Nomineringen skickas till dyrssen(at)shf.se, hit kan du också vända dig med frågor rörande Dyrssenpriserna.

Priserna delas ut i samband med Svenska Havsforskningsföreningens årsmöte och Svenska havsforskningsdagarna som i år kommer äga rum 29 november – 1 december på Tjärnö marina forskningsstation.

Vinnare av Dyrssenpriset 2016

Vinnarna av Dyrssenpriset 2016 kommer inom kort att meddelas här.
Priset delas ut i samband med Svenska Havsforskningsföreningens årsmöte under Svenska havsfroskningsdagarna 2017, 29 november - 1 december.

Dyrssenpriset 2015

2015 års Dyrssenpris delades ut i två kategorier, kandidat och master. Totalt fick vi in fyra kandidatuppsatser och sju masteruppsatser från olika universitet i Sverige. Vi är glada över den höga kvalitet som uppsatserna generellt håller och i år såg vi oss tvungna att dela priset för bästa masteruppsats mellan Johannes Johansson och Johanna Stedt, som båda nådde upp till höga utvärderingspoäng. Johannes arbete om karaktärisering av cyanobakterieblomningar i Östersjön ger viktig kunskap om hur vi på bästa sätt mäter och utvärderar dessa återkommande och ökande blomningar. Johannas arbete, där hon använde ett flertal olika metoder (bl.a. ”citizen science”) för att kartlägga Sveriges enda art av val, tumlaren, tillförde också ny kunskap inom fältet och var dessutom mycket välskrivet. Priset för bästa kandidatarbete gick till Astrid Hylén för hennes uppsats om kväveprocesser i Östersjön.

Dyrssenpriset 2014

2014 års Dyrssenpris tilldelades Natalia Barrientos, Stockholms universitet, för sitt arbete med titeln "Southern Ocean paleoceanographic changes at the Eocene-Oligocene climate transition: a meridional deep-sea transect of the Kerguelen Plateau".

Vi utsåg även en vinnare av Lilla Dyrssenpriset för bästa Bachelor-arbete. 2014 års vinnare är Per-Arvid Berglund, Stockholms universitet, för sitt arbete med titeln "Razorbill (Alca torda ) breeding success decreases with laying date". Priserna delades ut vid konferensen då pristagarna också presenterade sina arbeten.

Dyrssenvinnare
2015 års vinnare av Dyrssenpriset. Från vänster till höger Johanna Stedt (delad vinnare, master), Astrid Hylén (vinnare, kandidat), Amanda Nylund (hedersomnämnande, kandidat) och Johannes Johansson (delad vinnare, master). Foto: SHF